Sân đồi

Hãy nhấn vào các lỗ golf trên hình để xem chi tiết

Lỗ số 1 Sân đồi: Tiêu chuẩn 4 gậy

Lỗ số 2 Sân đồi: Tiêu chuẩn 4 gậy

Lỗ số 3 Sân đồi: Tiêu chuẩn 4 gậy

Lỗ số 4 Sân đồi: Tiêu chuẩn 3 gậy

Lỗ số 5 Sân đồi: Tiêu chuẩn 5 gậy

Lỗ số 6 Sân đồi: Tiêu chuẩn 4 gậy

Lỗ số 7 Sân đồi: Tiêu chuẩn 5 gậy

Lỗ số 8 Sân đồi: Tiêu chuẩn 3 gậy

Lỗ số 9 Sân đồi: Tiêu chuẩn 4 gậy

Lỗ số 10 Sân đồi: Tiêu chuẩn 4 gậy

Lỗ số 11 Sân đồi: Tiêu chuẩn 5 gậy

Lỗ số 12 Sân đồi: Tiêu chuẩn 3 gậy

Lỗ số 13 Sân đồi: Tiêu chuẩn 4 gậy

Lỗ số 14 Sân đồi: Tiêu chuẩn 4 gậy

Lỗ số 15 Sân đồi: Tiêu chuẩn 5 gậy

Lỗ số 16 Sân đồi: Tiêu chuẩn 4 gậy

Lỗ số 17 Sân đồi: Tiêu chuẩn 3 gậy

Lỗ số 18 Sân đồi: Tiêu chuẩn 4 gậy